Oprávnenia

Na výkon pracovných činností spĺňame pravideľne preverované odborné požiadavky. Licencie, oprávnenia, osvedčenia a certifikáty sú vystavené priamo na spoločnosť QEM s.r.o. a na jej zamastnancov v nasledovnom rozsahu:

 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení pre voľné, remeselné a viazané živnosti
 • Oprávnenie na činnosť: Odborné prehliadky a odborné skúšky, Opravy VTZ elektrických v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu
 • Oprávnenie na činnosť: Odborné prehliadky a odborné skúšky, Opravy VTZ elektrických v systémoch bez obmedzenia napätia 
 • Licencia na prevádzkovanie technickej služby
 • Licencia na prevádzkovanie strážnej služby
 • Osvedčenie lektrorské minimum na špeciálne profesie
 • Osvedčenie o spôsobilosti bezpečnostného technika
 • Akreditovaný certifikát personálny manažment
 • Akreditovaný certifikát medzinárodný vedúci audítor kvality
 • Akreditovaný certifikát inštalácia fotovoltických a slnečných tepelných systémov
 • Osvedčenie pre inštalatérov fotovoltických a slnečnych tepelných systémov
 • Osvedčenie elektrotechnik špecialista - revízny technik VTZ elektrických
 • Osvedčenie elektrotechnik špecialista - autorizovaný projektant VTZ elektrických
 • Osvedčenie elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky VTZ elektrických