Poistenie

Poistenie na všeobecnú zodpovednosť pre elimináciu malých škôd:

  • Poistenie na všetky činnosti uvedené v obchodnom registri, pre kategóriu všeobecnej zodpovednosti za škodu s limitom plnenia 33.200,- EUR.
  • Poistenie zodpovednosti za škodu na veci ako aj za škodu na zdraví.
  • Poistenie vzťahujúce sa tak na skutočnú škodu ako aj na finančnú ujmu a ušlý zisk vyplývajúce z poškodenia veci alebo zdravia, a to do plnej výšky poistnej sumy.
  • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na tých častiach hnuteľných a nehnuteľných vecí, na ktorých poskytovateľ ako poistený alebo ním poverená osoba vykonáva akúkoľvek činnosť, ak škoda vznikne v dôsledku alebo počas tejto činnosti.

Poistenie na všeobecnú zodpovednosť pre elimináciu veľkých škôd:

  • Poistenie na činnosti uvedené v obchodnom registri, pre kategóriu všeobecnej zodpovednosti za škodu na veci ako aj za škodu na zdraví s limitom plnenia 100.000,- EUR.
  • Poistenie zodpovednosti za škodu inak, ako na živote, zdraví a veci, a to do výšky poistnej sumy 30.000,- EUR.
  • Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach, ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť, a to do výšky poistnej sumy 30.000,- EUR.
  • Poistenie náhrady nákladov Zdravotnej poisťovne a náhrady nákladov Sociálnej poisťovne, a to do výšky poistnej sumy 30.000,- EUR.

Poistenie na odbornú zodpovednosť pre elimináciu špeciálnych škôd:

  • Poistenie na činnosti uvedené v obchodnom registri, pre kategóriu profesijnej zodpovednosti za škodu na veci ako aj za škodu na zdraví s limitom plnenia 100.000,- EUR.